Μητροπολίτης στο πλευρό των εργαζομένων στον αγώνα για αύξηση μισθών

Ο Ενορίτης | Δημοσίευση: 30/04/2015

Μήνυμα του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά

Εν Χι­ω τη 28η Α­πρι­λι­ου 2015
Των εν Κυ­ζι­κω 9 μαρ­τυ­ρων
Προς

Τον Αξιότιμον
κ. Κωνσταντίνον Λίναν
Προεδρον του Εργατικού Κέντρου Χίου
Ενταύθα

Αξιότιμε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Με την ευκαιρία της εορτής της εργατικής πρωτομαγιάς θα θέλαμε να εκφράσωμε την κατανόησή μας στον αγώνα των εργαζομένων για την Μισθολογική τους κατάσταση.

Στο γεγονός αυτό συνηγορεί η διδασκαλία της Αγίας Γραφής όπως φαίνεται από τα παρακάτων χωρία:

«ουκ αδικήσεις τον πλησίον και ουχ αρπάσεις και ου μη κοιμηθήσεται ο μισθός του μισθωτού σου παρά σοι έως πρωί (Λευιτ. ιθ΄,13)». Μετάφρασις: Δεν θα αδικήσης τον πλησίον σου, δεν θα αρπάσης ο,τι του ανήκει. Το ημερομίσθιον του εργάτου σου δεν θα μείνη μαζί σου έως το πρωί. Θα πληρώσης αυτόν το ίδιο βράδυ.

«ουκ απαδικήσεις μισθόν πένητος και ενδεούς εκ των αδελφών σου η εκ των προσηλύτων των εν ταίς πόλεσί σου· αυθημερόν αποδώσεις τον μισθόν αυτού, ουκ επιδύσεται ο ήλιος επ᾿ αυτώ, ότι πένης εστί και εν αυτώ έχει την ελπίδα· και καταβοήσεται κατά σού προς Κύριον, και έσται εν σοι αμαρτία (Δευτερ. κδ΄, 14-15)». Μετάφρασις: Δεν θα ελαττώσης ούτε θα κατακρατήσης το ημερομίσθιον πτωχού και ενδεούς τόσον εκ των αδελφών σου των Ισραηλιτών, όσον και από τους ξένους που ευρίσκονται εις τας πόλεις σας. Θα πληρώσης αυτόν την ιδίαν ημέραν. Δεν θα δύση ο ήλιος, χωρίς αυτός να έχη λάβει το ημερομίσθιόν του, διότι είναι πτωχός και εις αυτό στηρίζει την ελπίδα του. Εάν δεν τον πληρώσης εγκαίρως, θα φωνάξη κατά σού με αγανάκτησιν προς τον Κύριον και θα καταλογισθή εις σε αμαρτία.

«ιδού ο μισθός των εργατών των αμησάντων τας χώρας υμών ο απεστερημένος αφ᾿ υμών κράζει, και αι βοαί των θερισάντων εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ εισεληλύθασιν (Ιακώβου ε΄, 4)». Μετάφρασις: Ιδού ο μισθός των εργατών, που εθέρισαν τα απέραντα χωράφια σας και τον οποίον εσείς αδίκως και πλεονεκτικώς κατεκρατήσατε, κραυγάζει εναντίον σας. Καί οι ομαδικαί βοαί των θεριστών, που τους αδικήσατε, έχουν φθάσει σαν επίκλησις δικαιοσύνης μέσα εις τα αυτιά του Κυρίου των Δυνάμεων.

Με την ευχή οι αρμόδιοι να εφαρμόσουν την διδασκαλία της Αγίας Γραφής ώστε να μην αδικούνται οι εργαζόμενοι διατελούμεν

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ