Μητροπολίτης Γερμανός: Αυτοί ευθύνονται για την σχολική βία

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 28/04/2015

ierovima.gr- "Ἄν θέλουν  οἱ Κυβερνώντες  νά παύση ἡ βία στά Σχολεῖα καί νά εἶναι,  καί νά γίνουν  ἄν δέν εἶναι, οἱ Μαθητές καί οἱ Φοιτητές ἀληθινές προσωπικότητες, χρήσιμες διά τόν ἑαυτόν τους, τήν οἰκογένειά τους καί τήν Κοινωνία μας, πρέπει Κράτος καί Κοινωνία νά μή βοηθοῦν στήν ἀπομάκρυσι  τῶν Μαθητῶν  ἀπό τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησία μας», αναφέρει μεταξύ άλλων στην πολυσέλιδη επιστολή του προς την εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» ο μητροπολίτης Ηλείας  κ. Γερμανός.

 

Η επιστολή έχει ως ακολούθως

 

Ἀγαπητέ μου κ. Διευθυντά,

             Ο  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

           Διά νά καταργήση τόν θάνατον, νά φωτίση τούς ἀνθρώπους νά ἀκολουθοῦν δρόμους πού ἀνυψώνουν αὐτούς καί τούς συνανθρώπους τους·  Διά νά μᾶς προλαμβάνη ἀπό ἐλλείψεις, ἐλαττώματα καί πράξεις, πού μᾶς δημιουργοῦν δυσκολίες  καί πόνους στήν ζωή,  ἀλλά καί διά νά μᾶς ὁλοκληρώνη ὡς ἀνθρώπους καί πολίτας.

 

        Ἀγαπητέ μου κ. Διευθυντά , 

        Ἡ ἐπιστολή μου αὐτή ὀφείλεται στό γεγονός, ὅτι ἐδιάβασα στό χθεσινό Φύλλο τῆς «ΠΑΤΡΙΔΟΣ» (24-4-2015) καί στήν Στήλη: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΝΤΟΥ, δημοσίευμά σας  μέ τίτλον: «Ὁ Πατέρας τοῦ 18χρονου Μαθητοῦ πού ἔγδυσαν στήν Πενθήμερη ἐκδρομή, ‘λύνει’ τήν σιωπή του».

 

Ἐπειδή τό φαινόμενο τοῦτο τῆς σχολικῆς βίας ἀπό μαθητάς σέ συμμαθητάς των, δυστυχῶς,  ΔΕΝ εἶναι τό μόνον. Κάτι παρόμοιο πρό καιροῦ ἔγινε καί σέ μαθητή Σχολείου τοῦ Πύργου σέ σχολική ἐκδρομή, διά τό ὁποῖο ἐγράψατε καί ἐσεῖς στήν «ΠΑΤΡΙΔΑ».

 

Καί ἐπειδή βλέπω ὅτι ἡ σχολική βία - ξενόφερτο καί αὐτό φροῦτο - ὅλο  καί  περισσότερο λαμβάνει  διαστάσεις - κοντεύει νά γίνη μόδα-μάστιγα τῶν Μαθητῶν – αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός Πατέρας, νά κάνω ἕνα ἐποικοδομητικό σχόλιο διά τήν ἀντιμετώπισι τοῦ τρομεροῦ αὐτοῦ φαινομένου, πού βασανίζει πολλούς μαθητάς καί ἔφθασε μέχρι νά προκαλέση καί θάνατο. Λοιπόν:

 

1. Ἐπιθυμῶ νά τονίσω, ὅτι τό φαινόμενον παρατηρεῖται σέ παιδιά  -ἀγόρια  καί κορίτσια – πού ΔΕΝ εἶναι ζωντανά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί δέν ζοῦν Χριστιανική ζωή. Καί ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μακρυά ἀπό τόν Θεόν, πράττει συνήθως ὅλα τά κακά στούς ἄλλους, ἀλλά καί πολλές φορές καί στόν ἴδιο του τόν ἑαυτόν.

 

2. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας  ἀπό τήν δεκαετίαν τοῦ 1980 ἐχαλάρωσε τήν σχολική πειθαρχία καί ἀφήρεσε τά εἰδικά διακριτικά τῶν παιδιῶν (ποδιά καί πηλίκιον)· Τά ἄφησε  ἀπαιδαγώγητα στό καλό, στήν ἀρετή καί στήν πρόοδο, καί ἀκόμη τά  ἐχάϊδεψε πονηρά μέ τίς κατά καιρούς ὁδηγίες του  καί τά ἄφησε στήν τύχη τους καί στήν προαίρεσί τους. Ἔτσι ἐγκαταλελειμμένα ἐνόμισαν καί  νομίζουν ὅτι πλέον εἶναι ἐλεύθερα νά κάνουν ὅ,τι θέλουν. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἀπό βρέφος  ρέπει πρός τό κακό καί ἄν δέν διαπαιδαγωγηθῆ χριστιανικά θά πράξη τό κακό, ὁπότε ἀσφαλῶς θετικά ἤ ἄρνητικά πάσχει καί ὑποφέρει καί ὁ ἴδιος.

 

Θά ἐνθυμῆσθε ἀκόμη, ὅτι  τό Ὑπουργεῖον Παιδείας ἐσκέπτετο νά κάμη στά Σχολεῖα διά τούς Μαθητάς εἰδικά καπνιστήρια –  διά νά μή καπνίζουν δῆθεν στά ἀποχωρητήρια -  ἀντί νά δώση ἐντολή στούς Ὑπευθύνους τῶν Σχολείων ὅτι στούς Μαθητάς ἀπαγορεύεται τό κάπνισμα. Ἀργότερα μάλιστα Ὑπουργός Παιδείας ἐζήτησε δημοσίως καί ἄρχισε καί στήν Βουλή συζήτησις,  νά ἀποφασισθῆ νά ἀφήσουν  τά ἐλαφρά ναρκωτικά ἐλεύθερα. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε ὅμως ὅλοι οἱ  χρῆστες τῶν σκληρῶν ναρκωτικῶν, τά  ὁποῖα  ὁδηγοῦν τόν  ἄνθρωπο στήν ἀθλιότητα καί τελικά στόν θάνατον, ξεκίνησαν ἀπό τά ἐλαφρά ναρκωτικά.

 

        Καί στίς ἡμέρες μας τά ἴδια ὄργανα ἄρχισαν νά παίζουν. Ἐδιάβασα στόν Τύπο ὅτι «στίς 9 Μαΐου θά γίνει Συλλαλητήριο ὑπέρ τῆς Κάναβης στό Σύνταγμα ... ἀπό τήν Νεολαία τοῦΣΥΡΙΖΑ καί ἀπό τόν τομέα Δικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ...». Ἀσφαλῶς  οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ἔχουν ἄλλη δουλειά νά κάνουν!! Προφανῶς ὅμως  αὐτά εἶναι καί προσυνεννοημένα , ὥστε μέ τίς ἐνέργειές τους αὐτές νά βρῆ ἀφορμή τάχα ὁ ἁρμόδιος ὁμοϊδεάτης τους Ὑπουργός νά πραγματοποιήση τώρα καί τοῦτο, ὅπως  ἀπεφάσισαν  ἤδη καί πρίν λυθοῦν τά σοβαρά θέματα πού ἀπασχολοῦν ὅλους τούς Ἕλληνες,  τήν κατάργησι  τῆς φυλακῆς ὑψίστης ἀσφαλείας καί τήν ἔξοδο ἀπό τίς Φυλακές τοῦ τρομοκράτη  Ξηροῦ. Ὅμως δικαιώματα  ἔχει καί ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί ὄχι μόνον οἱ τεμπέληδες καί οἱ ἐγκληματίες . 

 

Ἄλλος Ὑπουργός πάλιν ἀπαγόρευσε παλαιότερα τήν ἐξομολόγησι τῶν Μαθητῶν στά Σχολεῖα, περιώρισε τίς ὧρες τῶν Θρησκευτικῶν σ’αὐτά – σέ κάποιες τάξεις δέν κάνουν καθόλου θρησκευτικά - καί ἀνέθεσε τήν ὑπευθυνότητα τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ τῶν Μαθητῶν στόν Σύλλογο τῶν Καθηγητῶν, ὥστε σήμερα νά  ὑπάρχουν Σχολεῖα πού πολύ σπάνια ἐκκλησιάζονται ἤ  ἕνα – δύο Σχολεῖα ἔβγαλαν καί τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς Σχολικές Αἴθουσες.

 

Δέν εἶναι πολύς καιρός μάλιστα πού συζητεῖται στό Ὑπουργεῖο Παιδείας τό θέμα, τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν νά γίνη  θρησκειολογικό, ὥστε τά παιδιά νά μή μαθαίνουν τήν πίστι τῶν γονέων τους , ὅπως ἐπιτάσσει τό ἰσχύον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον στό ἄρθρο 16, παράγραφον 2, ὁρίζει: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς  καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ  ἐλεύθερους   καί  ὑπεύθυνους  πολίτες» , καί  δέν λέει ὅτι  μπορεῖ  κάθε Ὑπουργός  νά ἀποφασίζει ὅ,τι θέλει.

 

Ἐπίσης ὁ ἰσχύων Νόμος 1566 /1985 περί Ἐκπαιδεύσεως στό ἄρθρον 1 ὁρίζει:

«Σκοπός τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου  Ἐκπαιδεύσεως εἶναι νά  συμβάλει  στήν ὁλόπλευρη,  ἁρμονική  καί  ἰσόρροπη  ἀνάπτυξη  τῶν διανοητικῶν καί ψυχοσωματικῶν δυνάμεων τῶν μαθητῶν, ὥστε, ἀνεξάρτητα ἀπό φύλο καί καταγωγή, νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἐξελιχθοῦν σέ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες καί νά ζήσουν δημιουργικά.

Εἰδικώτερα ὑποβοηθεῖ τούς μαθητές :

α) Νά γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, ... καί νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς παραδόσεως. . .».

 

3. Θέλω ὅμως ἐπίσης  νά ἐπισημάνω ἐπικριτικά, κ. Διευθυντά,  καί τό γεγονός ὅτι  ὁ  σημερινός Ὑπουργός Παιδείας, μόλις ἀνέλαβε τά καθήκοντά του, πρῶτο μέλημα εἶχε νά   διατάξη τήν κατάργησι τῶν Σχολικῶν Βραβείων, δηλαδή τήν ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους Ἑλληνικούς χρόνους θεσπισθεῖσαν εὐγενῆ ἄμιλλα, καί νά καταργήση τόν νόμον διά τούς αἰωνόβιους φοιτητάς. Δηλαδή τούς ἐκάλεσε νά ξαναέλθουν στά Πανεπιστήμια, προφανῶς γιά νά ἀναστατώνουν κάθε τόσο τά Πανεπιστήμια μέ τίς καταλήψεις, νά κάνουν πορεῖες γιά νά σπᾶνε τίς τζαμαρίες των καταστημάτων, νά καῖνε σπίτια καί αὐτοκίνητα, οἱ δέ γονεῖς τους νά ἐξοδεύουν χρήματαδιά τό φαγητό καί τήν διαμονή τους  !!

4. Διά τούτο, κ. Διευθυντά μου, ἔγραψα παλαιότερα  στόν τότε Ὑπουργό Παιδείας,   ὅτι  ἐφ ’  ὅσον  δέν  θέλετε  τά  θρησκευτικά  καί  τούς  Κληρικούς  στά Σχολεῖα, τότε ἀσφαλῶς θά ἀναγκασθῆτε νά διορίσετε στά Σχολεῖα μας «ψυχιάτρους». Καί ἰδού σήμερα ἐκεῖ ἔχουμε φθάσει· Νά θέλουν οἱ μαθηταί ψυχολογική στήριξι!!

 

ἈΑγαπητέ μου κ. Διευθυντά.

 

Ἄν θέλουν  οἱ Κυβερνώντες  νά παύση ἡ βία στά Σχολεῖα καί νά εἶναι,  καί νά γίνουν  ἄν δέν εἶναι, οἱ Μαθητές καί οἱ Φοιτητές ἀληθινές προσωπικότητες, χρήσιμες διά τόν ἑαυτόν τους, τήν οἰκογένειά τους καί τήν Κοινωνία μας, πρέπει Κράτος καί Κοινωνία νά μή βοηθοῦν στήν ἀπομάκρυσι  τῶν Μαθητῶν  ἀπό τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησία μας. Ἄλλωστε οἱ Ἔλληνες ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἦσαν θεοφοβούμενοι - ἔτσι τούς βρῆκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τούς Ἀθηναίους (ἴδετε Πράξεις Ἀποστόλων, Κεφάλαιον ΙΖ΄, στίχοι 16-34)-  καί γιαυτό ἔλεγαν: «σύν Ἀθηνᾶ καί χείρα κίνει». Γιατί ὁ Χριστός κάνει τόν ἄνθρωπον ἀληθινά ἐλεύθερον,  ὁλοκληρώνει τήν προσωπικότητά του, ἀλλά  καί τόν διδάσκει νά ἀγαπᾶ τόν συνάνθρωπόν του «ὡς τόν ἑαυτόν του», νά ἐργάζεται διά τήν εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου καί ἄν χρειασθῆ νά θυσιάση πρός τοῦτο καί τόν ἑαυτόν του.

 

Διά τοῦτο, ἄν θέλουν οἱ Κυβερνώντες καί ἡ Κοινωνία νά παύση καί τό κακό τῆς βίας στά Σχολεῖα, ἄς βοηθήσουν νά ἔλθουν τά παιδιά μας κοντά στόν Χριστό.  Ἄλλως θά ἔχουν αὐτοί ὁλόκληρη  τήν εὐθύνη τῆς σχολικῆς βίας καί κάποτε-ἀργά ἤ γρήγορα -ἡ εὐθύνη αὐτή  θά τούς ἀποδοθῆ.

 

Μέ ευχές,  ευχαριστίες καί ἐκτίμησι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ