Παρασημοφόρηση του μητροπολίτη Ταμασού

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 19/04/2015

Τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου, 4ην /17ην Ἀπριλίου 2015, ὁ  Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ και Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας μετά τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Κύπρον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, ἡγούμενοι πεντηκονταμελοῦς ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον, ἐν συνεχείᾳ τῆς προσκυνήσεως εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τῆς λιτανείας, τήν ὁποίαν εἶχον εἰς τά ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως προσκυνήματα.

Τήν ὁμάδα ταύτην καί τούς ἡγουμένους αὐτῆς, Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

 

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ξυλόγλυπτον εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐπί ξύλου καρυδέας καί ξύλινον κιβώτιον σκαλιστόν ψηφιδωτόν ὡς λειψανοθήκην, δεῖγμα τῆς εὐλαβείας καί τῆς ἀγάπης αὐτῶν πρός τό Πατριαρχεῖον καί τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισεν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον καί τούς προσκυνητάς ἐκ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ, λέγων ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως εὐλογημένοι, διότι ἐπισκέπτονται τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἰδιαιτέρως τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία ἐποτίσθη ἀπό τό σταυρικόν αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ὁποία ἐφιλοξένησε εἰς τό χῶμα αὐτῆς τόν Τάφον εἰς τόν ὁποῖον ἐτάφη καί ἐπί τοῦ ὁποίου ἀνέστη ὁ Κύριος.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν ἰδιαιτέρως τήν σημασίαν καί τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κύπρον, ὡς προέκτασιν καί προβολήν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὑπεγράμμισεν ἰδιαιτέρως τό ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων διά τῆς φιλοξενίας μελῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, διά τῆς ἀναλήψεως προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν ὡς καί αὕτη καί εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ ἀπένειμε αὐτῷ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ παρασήμου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Συγκεκινημένος ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν διάκρισιν καί ὑπεσχέθη ὅτι δι᾽ ὅλων τῶν δυνάμεων αὐτοῦ θά συνεχίσῃ τήν διά ποικίλων τρόπων συμπαράστασιν αὐτοῦ πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τόν φρουρόν τούτων, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ὑπεγράμμισεν ἰδιαιτέρως τήν βοήθειαν, τήν ὁποίαν ἔσχεν παρά τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐου κατά τήν διάρκειαν τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου καί μετά ταύτην καί ὡσαύτως τήν βοήθειαν, τήν ὁποίαν εἶχε ἀπό μέλη τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος ταύτης.

κ τς ρχιγραμματείας.