Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως στην Τρίπολη

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 10/04/2015

Τῷ ἁγίῳ καί μεγάλω Σαββάτω

 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ,

ἀπό τοῦ ξύλου καθελῶν τό ἄχραντόν σου Σῶμα,

σινδόνι καθαρᾶ, εἰλήσας καί ἀρώμασιν,

ἐν μνήματι καινῶ  κηδεύσας ἀπέθετο.

 

 

Τὴν Μεγάλη Παρασκευή, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, συμμετεῖχε στήν Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὁρῶν καὶ τῆς  Ἀποκαθηλώσεως εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν  Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως.

   Τὴν 12η  μεσημβρινή, στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐπάνω Χρέπας.

 Στίς 3.30 μ.μ., θὰ τελέσει τήν  Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος, Θεραπευτηρίου Ψυχικῶν Παθήσεων Τριπόλεως.

ἐνῶ  στις 4.30 μ.μ.,  θὰ συμμετάσχει στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν ‘Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως.

      Στίς  5.30 μ.μ. στην Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν Ι. Ν. Ἀγ. Γεωργίου Ἄλσους Τριπόλεως,

Στις  7.00 μ.μ.,  Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θὰ χοροστατήσει στην Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως καὶ  θὰ συμετάσχει στήν  περιφορὰ τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν  πέριξ τῆς Κεντρικῆς Πλατείας τῆς πόλεως.

 

 

Μεγάλη Παρασκευή

Τῆ ἐπαύριον μετά τήν Παρασκευήν, ἡμέρα Σαββάτου, Μαρτίου κδ΄, συναχθέντες οἱ ἀρχιερεῖς καί  οἱ φαρισαῖοι πρός τόν Πιλᾶτον παρεκάλεσαν αὐτόν ἵνα ἀσφαλίση τόν τάφον τοῦ Ἰησοῦ ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας διότι, καθώς ἔλεγον οἱ θεομάχοι, ἔχομεν ὑποψίαν μήπως οἱ μαθηταί αὐτοῦ, κλέψαντες διά νυκτός τό ἐνταφιασθέν Αὐτοῦ σῶμα, κηρύξωσιν ἔπειτα εἰς τόν λαόν ὡς ἀληθινήν τήν ἀνάστασιν, ἥν προεῖπεν ὁ πλάνος ἐκεῖνος, ἔτι ζῶν καί τότε ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Ταῦτα εἰπόντες πρός τόν Πιλάτον καί λαβόντες ἄδειαν πάρ’ αὐτοῦ, ἀπῆλθον καί ἐσφράγισαν τόν τάφον, διορίσαντες πρός ἀσφάλειαν αὐτοῦ καί κουστωδίαν, τούτεστι φύλακας ἐκ τῶν φυλασσόντων τήν πόλιν στρατιωτῶν.

                                                      +Ιερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας