Ι.Μ. Φθιώτιδος:Χειροτονία ενός ακόμη άμισθου κληρικού

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 19/12/2011

Ένας νέος θεολόγος προσῆλθε στίς τάξεις τοῦ ἀγάμου ἱεροῦ Κλήρου καί προσετέθη στόν ἀριθμό τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πόλεως Φθιώ­τιδος. Πρόκειται γιά τόν κ. Ἀθανάσιο Ἀναστα­σίου ἀπό τήν ἐπαρχία Δομοκοῦ, ὁ ὁποῖος τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου τό ἀπό­­γευμα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τήν Κυ­ρια­κή στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα­μίας χει­ροτονήθηκε Διάκονος μέ τό ὄνομα Ἀμβρόσιος εἰς μνήμην τοῦ μα­­κα­ριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Ἀμβροσίου Νικολαΐδου, ὁ ὁποῖος ἐποίμανε τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐπί 26 ἔτη. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἐξέφρασε τή χαρά του, πού ἕνα παιδί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως, πού εἶχε παραλάβει ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο καί εἶχε κα­θο­δη­γή­σει ὅλα τά χρόνια τῶν σπουδῶν του, ἐντάσσεται στό δυναμικό τῆς το­­πι­κῆς Ἐκκλησίας, ὡς σημαντικό στέλεχός της καί πρόκειται νά ἀνα­­λά­βει κεντρική θέση στή διοίκηση καί στήν ἱεραποστολή της. Ἀνα­­φε­ρό­με­νος ὁ Σεβασμιώτατος στόν περιορισμό τῶν διορισμῶν νέων ἐφη­με­ρί­ων, ἐτόνισε ὅτι ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ὁ πρῶτος ἄμι­σθος κλη­ρι­κός καί ἄλλων πολλῶν, πού θά ἀκολουθήσουν, διότι «δέν πρό­­κειται νά ἀφήσουμε τόν λαό μας ἀποίμαντο, οὔτε νά χορτα­ριά­σουν οἱ αὐλές τῶν Ἐκκλησιῶν, οὔτε νά ἐγκαταλείψωμε τά χωριά μας στή μανία τῶν αἱρετικῶν καί στήν προπαγάνδα τῶν πολεμίων τῆς πίστεως. Ἐμεῖς θά χει­ροτονοῦμε καί ἡ πολιτεία ἄς ἀνα­λά­βει τίς εὐθῦνες της. Τό κράτος ἔχει ὑποχρέωση νά μισθοδοτεῖ τούς Ἱε­ρεῖς καί πρέ­πει νά συνεχίσει, διό­τι ἀλλιῶς θέττει τορπίλλη στά θε­μέ­λια τῆς κοινωνίας καί στήν ὑπό­σταση τῆς πατρίδος».

Τήν χειροτονία, πού τελέσθηκε σέ ἀτμόσφαιρα κατανύξεως καί πνευματικῆς χαρᾶς παρηκολούθησε πλῆθος πολύ, πού μέ ἐνθου­σια­σμό ἐφώναζε τό «Ἄξιος» καί συνεχάρη τόν Διάκονο Ἀμβρόσιο. Ἐκτός ἀπό τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως συμμετεῖχε ὁ Ἀρχιμαν­δρί­της π. Ἀλέξιος Ψωΐνος, Διευθυντής τῶν Ὑπηρεσιῶν καί τοῦ Θεο­λο­γικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ ἀντι­προ­σω­πεία φοιτητῶν, φίλων καί συμφοιτητῶν τοῦ χειροτονηθέντος, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά του στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα τῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο καί ὁ ἴδιος ὑπη­ρέ­τη­σε γιά 12 χρόνια, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιε­πι­σκό­που Σεραφείμ.Ἐπίσης τήν χειροτονία, πού μεταδόθηκε ἀπ΄εὐθείας ἀπό τόν Τηλεοπτικό Σταθμό STARΚεντρικῆς Ἑλλάδος καί τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, παρηκολούθησαν πολλοί νέοι ὑπο­ψή­φιοι κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στούς ὁποίους ὁ Σεβα­σμιώ­τα­τος εὐχήθηκε καί στά δικά τους. Μετά τήν χειροτονία ὁ Σεβασμιώ­τα­τος δεξιώθηκε τούς συγγενεῖς καί συγχωριανούς τοῦ νέου Δια­κό­νου Ἀμβροσίου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο.     

         

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ