Η Μητρόπολη Σερρών δίνει το παράδειγμα

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/12/2011

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάββατο 10, τήν Κυριακή 11 καί τήν Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ὁ Ἔρανος Ἀγάπης. Συνολικῶς, κατά τόν ἐφετεινό  Ἔρα­νο τῆς Ἀγάπης συγκεντρώθηκε τό ποσό τῶν 144.300 Εὐρώ, κατά 7% αὐξημένο ἀπό τήν περυσινή χρονιά (135.496€), παρά τήν οἰκονομική δυσπραγία καί τήν ἀβεβαιότητα τῶν ἡμερῶν μας.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό στό προσκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας, στηρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσιαστικά τό ἔργο της, ἀποδει­κνύοντας γιά ἀκόμη μία φορά ὅτι διατηρεῖ ἄσβεστη τήν λαμπάδα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαδελφίας καί τῆς ἔμπρακτης συμπαράστασης στούς ἀδελ­φούς μας πού ἀντιμετωπίζουν μεγάλα καί σοβαρά προβλήματα.

 Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Νέου Ἔτους ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης, θά συνεχίσει μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν συμπαράσταση τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί θά ἐντείνει περαιτέρω τήν φιλαν­θρωπι­κή καί κοινωνική της δραστηριότητα, προσπαθώντας νά ἀνακουφί­σει τόν πόνο τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν μας καί νά συμπαρασταθεῖ στούς φτωχούς, τούς ἡλικιωμένους καί ἀστέγους ἀδελφούς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας.

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1.000 οἰκογένειες ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκ­τακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Παράλληλα συνεχίζεται ἡ δωρεάν διανομή τροφίμων καί εἰδῶν πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνάγκης ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός Ἀγάπης» τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας σέ 180 οἰκογένειες πού  ἀδυνα­τοῦν νά ἐξα­σφαλίσουν τά στοιχειώδη εἴδη δι­ατροφῆς τους. Γιά τίς ἡμέρες μάλι­στα τῶν ἑορτῶν τό ποσό (50€, 60€, 80€) πού δικαιοῦνται νά λαμβάνουν οἱ παραπάνω οἰκογένειες μέσα ἀπό τήν προμήθεια τροφίμων αὐξήθηκε κατά 20€ γιά ὅλους.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως ὅλους ἐκείνους, κληρικούς καί λαϊκούς συνεργάτες, τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού μέ αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενήργησαν καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν φιλόχρι-στο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀνθρώπινο πόνο λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική καί ἐντυπωσιακή ἀνταπόκρισή τους, παρά τίς ἰδιαι­τέρως δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, εὐχόμενος σέ ὅλους εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.                                                  

                              Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως