Μελετούν τη σταθερότητα του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 20/03/2015

Τήν Τρίτην, 4ην/17ην Μαρτίου 2015, ἡ καθηγήτρια Σεισμολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κα Ἀναστασία Μοροπούλου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὡς προσκεκλημένη αὐτοῦ διά τήν ἐκτίμησιν τῆς σταθερότητος τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου μετά τήν πρόσφατον ἀντικαθεστωτικήν ἐπέμβασιν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας.

Μετά τήν ἐπί τόπου μετάβασιν τῆς κας Μοροπούλου εἰς τόν Πανάγιον Τάφον μετά τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου καί τήν ἐκτίμησιν τῆς καταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου πρός ἐκπόνησιν μελέτης σταθερότητος τῆς δομῆς αὐτοῦ, ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη αὐτήν εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις, κατά τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος ἀνέλυσε τήν κρατοῦσαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ πολιτικήν κατάστασιν, εἰς τό πλαίσιον τῆς ὁποίας τό Πατριαρχεῖον προκαλεῖται καί παρά ταῦτα τοῦτο διαδραματίζει ἐνεργῶς τόν ἐξισορροπητικόν καί εἰρηνευτικόν αὐτοῦ ρόλον, ἔχον ὡς ἄξονα τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῦ τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τόν χῶρον τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώραν ὁ σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τῇ καθηγητρίᾳ κα Ἀντωνίᾳ Μοροπούλου τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ἐπιστημονικῶν αὐτῆς ὑπηρεσιῶν εἰς τό παρελθόν καί νῦν πρός τό Πατριαρχεῖον καί τόν Ἅγιον Τάφον.

Συγκεκινημένη ἡ κα Μοροπούλου ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν διάκρισιν ταύτην καί ἐδεσμεύθη νά συμπαρίσταται πάντοτε εἰς τό Πατριαρχεῖον, θησαυρόν τῆς πίστεως καί τοῦ ἔθνους ἡμῶν, δι᾽ ὅλων τῶν δυνάμεων αὐτῆς καί τῶν ἐπιστημονικῶν ἰκανοτήτων καί ἁρμοδιοτήτων αὐτῆς.