Χειροτονία πρεσβυτέρου στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 09/03/2015

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Β´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 22ας Φεβρουαρίου/ 7ης Μαρτίου 2015, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τῆς ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐχειροτόνησεν εἰς θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κοινότητος Τουράν τοῦ Βορείου Ἰσραήλ πλησίον τῆς Τιβεριάδος τόν διάκονον π. Ἰμάντ – Σπυρίδωνα Σοῦχα εἰς Πρεσβύτερον, ἵνα οὗτος ὑπηρετήσῃ ὡς Ἱερεύς ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Κοινότητα ταύτην.

Τήν θείαν Λειτουργίαν καί χειροτονίαν παρηκολούθησαν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱλαρίων, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Τιβεριάδος Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ χειροτονηθέντος.

 

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον, ὑπογραμμίζων αὐτῷ τήν ἱερότητα καί τήν δύναμιν τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης, ἵνα διά τούτου διακονῇ τό ποίμνιον τῆς κώμης ταύτης πρός σωτηρίαν αὐτοῦ καί δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ.

Μετά τήν χειροτονίαν ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν, οἵτινες καί ηὐχήθησαν αὐτῷ εὐδόκιμον διακονίαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.