Η μνήμη του θαύματος των κολλύβων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 02/03/2015

 

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, εωρτάσθη η μνήμη του θαύματος των κολλύβων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος στην ιερά αυτού Μονή.


Το θαύμα τούτο επετέλεσεν ο Άγιος Θεόδωρος, τη θεία δυνάμει, εμφανισθείς εν ονείρω προς τον τότε Αρχιεπίσκοπον Κωνταντινουπόλεως Ευδόξιον, ότε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, μεσούντος του 4ου αιώνος, είχε μολύνει δι’ ειδωλοθύτων τα τρόφιμα εις την αγοράν, διά να φάγουν οι Χριστιανοί και να μολυνθούν.


Ο Άγιος υπέδειξε προς τον Αρχιεπίσκοπον να συστήση εις τους Χριστιανούς να φάγουν κόλλυβα, είπων ότι ταύτα είναι σίτος εψημένος, όπερ εγένετο και οι Χριστιανοί απέφυγαν τον μιασμόν.


Τού Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της Θείας Λειτουργίας την πρωίαν προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, κηρύξας τον θείον λόγον εις το αθρόον ευλαβές εκκλησίασμα εκ μοναχών, μοναζουσών και προσκυνητών περί του μαρτυρίου του Αγίου και της καθάρσεως εκ των παθών διά της ψυχοφελούς νηστείας.


Διαρκούσης της Θείας Λειτουργίας προσήλθε διά προσκύνησιν ο Μακαριώτατος μετά συνοδείας. Τούτον και την Αρχιερατικήν Συνοδείαν εδεξιώθη εις το ηγουμενείον ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος.