Κουρά δοκίμων μοναχών στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/02/2015

Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκηρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς δύο δοκίμους εἰς μοναχούς, τόν Σωκράτην Φελέκην, ἀπόφοιτον τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σιών Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς καί τόν Σταῦρον Βούκαν, ἐλθόντα προσφάτως καί φοιτῶντα εἰς τήν αὐτήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου.

Κείρων τούς ἐν λόγῳ δύο δοκίμους ὁ Μακαριώτατος μετωνόμασεν αὐτούς, τόν μέν Σωκράτην εἰς Σωφρόνιον, τιμῶντα τόν Ἅγιον Σωφρόνιον, Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τόν δέ Σταῦρον εἰς Συνέσιον.

 

Μετά τήν κουράν ὁ Μακαριώτατος ἐνουθέτησε τούς καρέντας ὡς δύο νέους Ἁγιοταφίτας, ὑπογραμμίζων τήν προσγενομένην αὐτοῖς τιμήν τοῦ μοναχικοῦ σχήματος καί τήν σημασίαν τοῦ προκειμένου αὐτοῖς ἀγῶνος ὑπέρ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.