Οι μητροπολίτες Βεροίας και Κίτρους στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/02/2015
Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Βεροίας κ. Παντελεήμων καί Κίτρους κ. Γεώργιος, ἡγούμενοι ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ ἑξήκοντα μελῶν περίπου ἕκαστος ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί τούς συνοδούς προσκυνητάς αὐτῶν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

 

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην προσεφώνησαν τόν Μακαριώτατον ἕκαστος τῶν δύο Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ἐκφράζοντες τάς εὐχαριστίας αὐτῶν πρός τόν Θεόν, Ὅστις εὐώδωσεν τήν προσκυνηματικήν ὁδοιπορίαν ταύτην καί πρός τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν τῶν προσκυνητῶν.

 

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ἐπί τῇ συναντήσει ταύτῃ μετά τῶν δύο διακεκριμέων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐκ τῶν προσκυνήσεων προσγιγνομένην ὡφέλειαν εἰς τούς προσκυνητάς ἀλλά καί εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τό Ὀρθόδξοξον ἡμῶν ποίμνιον.

 

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Ἅγιος Βεροίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τόν ἐπετειακόν τόμον τῶν εἴκοσι ἐτῶν τῶν «Παυλείων», εὐχαριστῶν αὐτῷ διά τήν συμμετοχήν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν θεσμόν τοῦτον καί ἐπιδίδων ὡσαύτως εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἀναμνηστικόν μετάλλιον ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας τῶν «Παυλείων», ὁ δέ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος ἐπισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τούς Ἁγίους Τόπους ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἀναμνηστικόν μετάλλιον ἐπί τῇ πρό ἔτους περίπου ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ εἰς Ἀρχιερέα καί ἐνθρονίσει εἰς τήν Μητρόπολιν Κίτρους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.