Τί ετοιμάζουν για τους κληρικούς;

Ο Ενορίτης | Δημοσίευση: 09/01/2015

Αυξημένη εμφανίζεται βάσει των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού η δαπάνη για τη μισθοδοσία των κληρικών (σ. ierovima: μήπως ετοιμάζουν νέες περικοπές για τον κλήρο;). Στην έκθεση του υπουργείου αναφέρεται: 

"H μισθοδοσία η οποία πληρώνεται από τον Κρατικό Π/Υ και αφορά υπάλληλους υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης πλην της Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. μισθοδοσία προσωπικού νοσοκομείων και πανεπιστημίων), αποτυπώνεται σαν επιχορήγηση προς τον αντίστοιχο υποτομέα, ο οποίος καταγράφει έσοδα από επιχορήγηση και ισόποσα έξοδα μισθοδοσίας. Παρόμοια προσαρμογή γίνεται και για την μισθοδοσία των κληρικών, με τη διαφορά πως η εν λόγω συναλλαγή αποτυπώνεται σαν επιχορήγηση προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Εκκλησία). Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα ποσά των προσαρμογών στη μισθοδοσία της Κεντρικής Διοίκησης:
 

                                                         Ιαν-Δεκ 2013     Ιαν-Νοε 2014
Μισθοδοσία Προσωπικού Νοσοκομείων  2.281             2.066
Μισθοδοσία Προσωπικού Περιφερειών   339                 288
Μισθοδοσία Προσωπικού Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 579              535
Μισθοδοσία Κληρικών                             132                177
Σύνολο                                                   3.331             3.066
(Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ)"