Νέος κανονισμός Μητροπολιτικών Συμβουλίων

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 08/01/2015

efimerios.blogspot.gr Για το Νέο Κανονισμό των Μητροπολιτικών Συμβουλίων εξέδωσε εγκύκλιο η Ιερά Σύνοδος

Συνοπτικά:

 

Όλα τα Μητροπολιτικά Συμβούλια πρέπει να ανασυγκροτηθούν με θητεία έως το τέλος του 2016 (κατ' εξαίρεση) και από εκεί και έπειτα θα έχουν τριετή θητεία.

 

Τα Μητροπολιτικά Συμβούλια αποτελούνται από τον Μητροπολίτη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της περιοχής, ένα κάτοχο οικονομικού πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, δύο εφημερίους, δύο εκκλησιαστικούς συμβούλους από οποιαδήποτε Ενορία (όχι απαραίτητα της έδρας) της Ιεράς Μητροπόλεως, δηλαδή είναι επταμελές.

Δεν απαγορεύεται κάποιο από τα μέλη να είναι δημόσιος υπάλληλος ή δημόσιος λειτουργός. Επομένως μπορεί να εξακολουθήσει να συμμετέχει και ο Προϊστάμενος της τοπικής Δ.Ο.Υ. , αλλά δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισμός του ως μέλους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

 

Οι εφημέριοι και οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι επιλέγονται από τον Μητροπολίτη και δεν διενεργείται κλήρωση πλέον.


Απαγορεύεται οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι να είναι μεταξύ τους συγγενείς έως τετάρτου βαθμού εξ αίματος (πρώτα εξαδέλφια) ή τρίτου βαθμού εξ αγχιστείας (π.χ. ο γονέας της συζύγου και ο γαμπρός του).

Επιτρέπεται η συνεδρίαση των μελών Μητροπολιτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

 

Εάν μέλος του Συμβουλίου εκλείψει το Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα για ένα εξάμηνο, μετά από την πάροδο του οποίου δέον να διορισθεί άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.

 

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μία φορά το δίμηνο και εκτάκτως όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του.

 

Πρόσκληση των μελών του Συμβουλίου δεν χρειάζεται εάν έχουν ορισθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες συνεδριάσεων είτε με απόφαση του Μητροπολίτου είτε με πρακτικό του ίδιου του Συμβουλίου, του οποίου έχουν λάβει γνώση τα μέλη

Προσφυγή κατά αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ενώπιον της ΔΙΣ επιτρέπεται χωρίς προθεσμία, αλλά μόνο σε όποιον έχει προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον πλέον.

Προβλέπεται για πρώτη φορά ρητά ότι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την απόφαση σύναψης σύμβασης που προκαλεί δαπάνη, η οποία δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Μητρόπολης και υπερβαίνει το ποσό των 5.000 χωρίς ΦΠΑ, οπότε το Μητροπολιτικό Συμβούλιο προβαίνει και σε ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Προβλέπεται για πρώτη φορά ρητά ότι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, αγοραπωλησία κινητών αξιών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών γίνεται από τον Μητροπολίτη.

 

Θεσπίζεται γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλ. για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδικώς αρμοδιότητα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, αρμόδιος είναι ο Μητροπολίτης.