Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγου

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 30/12/2014

ΜΗΝΥΜΑ  ΕΠΙ  ΤΩ  ΝΕΩ  ΕΤΕΙ

 

 

           Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί,

          Ἡ ἄ­πει­ρη ἀ­γα­θό­τη­τα τοῦ Θε­οῦ μᾶς ἀ­ξι­ώ­νει καί πάλι νά εἰ­σέλ­θου­με σέ μία νέα χρονική περίοδο, τό σω­τή­ρι­ο ἔ­τος 2015 ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας. Μέ τήν εὐ­και­ρί­α αὐ­τή ἀ­πευ­θύ­νω σέ ὅ­λους σας ἐγ­κάρ­δι­ες εὐ­χές, ὁ Σω­τήρ τοῦ κό­σμου Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ ὁ­ποί­ου σή­με­ρα ἑ­ορ­τά­ζου­με τήν κα­τά σάρ­κα Πε­ρι­το­μή, νά εὐ­λο­γῆ καί νά ἁ­γι­ά­ζη τήν ζω­ήν σας καί κατ’ αὐ­τήν τήν νέ­α χρο­νιά.

Ὁ χρό­νος κατανοεῖται, κα­τά τήν χρι­στια­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α, ὡς ἐ­κεῖ­νο τό κινούμενο γραμμικῶς πλαί­σι­ο μέ­σα στό ὁ­ποῖ­ο ἐκ­δη­λώ­νε­ται ἡ ἀ­πο­κά­λυ­ψη τοῦ Θε­οῦ, ἱ­ε­ρουρ­γεῖ­ται ἡ σω­τη­ρί­α τοῦ ἀν­θρώ­που καί συντελεῖται ὁ ἁ­γι­α­σμός τῆς κτί­σε­ως. Κέν­τρο καί ἐν­τε­λέ­χει­α τοῦ χρό­νου εἶ­ναι ὁ Κύ­ρι­ός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, τό  Α καί τό  Ω τῆς ἱ­στο­ρί­ας, ἡ ἀρ­χή καί τό  τέ­λος, ἐ­κεῖ­νος πού ἀ­να­και­νί­ζει τόν κό­σμο, ἁ­γι­ά­ζει τόν χρό­νο καί ἀ­να­γεν­νᾶτόν ἄν­θρω­πο στήν αἰ­ώ­νι­ο ζω­ή. Ὁ Θε­ός, «ὁ τήν τοῦ χρό­νου φύ­σιν κα­τα­σκευ­ά­σας» (Μέγας Βασίλειος), κα­λεῖτόν ἄν­θρω­πο νά βα­δί­ζει στόν χρό­νο τῆς πα­ρού­σης ζω­ῆς «ἐν σο­φί­ᾳ», μέ ὁ­δη­γό τήν Εὐ­αγ­γε­λι­κή ἀ­λή­θει­α πού φω­τί­ζει, ἁ­γι­ά­ζει, στη­ρί­ζει, νο­η­μα­το­δο­τεῖκαί χρι­στο­ποι­εῖ τόν ἄν­θρω­πο.

 

Ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­χει τήν δυ­να­τό­τη­τα, ἀλ­λά καί τήν με­γά­λη εὐ­θύ­νη, ἐ­λευ­θέ­ρως, νά ἐ­πι­λέ­ξειἤνά μήν ἐ­πι­λέ­ξει τό πέ­ρα­σμα ἀ­πό τόν πα­λαι­ό κό­σμο τῆς φθορᾶς στήν και­νή κτί­ση τῆς χάριτος, πούγί­νε­ται με­θε­κτή καίὁ­ρα­τή  στό πρό­σω­πο τοῦθεανθρώπου Χρι­στοῦ.

 

Ἡ με­τά­βα­ση αὐ­τή ἀ­πό τό «νῦν» τοῦπα­ρόν­τος χρό­νου στό «ἀ­εί» τῆς Βα­σι­λεί­ας τοῦΘε­οῦκα­θί­στα­ται δυ­να­τή μέ­σα  στήν  ἁ­γί­α  Ἐκ­κλη­σί­α  Του,  πού  εἶ­ναι τό  ἅ­γι­ον  Σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ  καί  κοι­νω­νί­αἁ­γί­ων. Δη­μι­ουρ­γή­θη­κε ἀ­πό τό Θε­ό γιά ὅ­λους μας, ὡς ἐ­πι­λο­γή ζω­ῆς καί προ­ϋ­πό­θε­ση σω­τη­ρί­ας. Ἡ ἁ­γί­α Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α μας ὑ­πη­ρε­τεῖθυ­σι­α­στι­κῶς μέ­σα στόν κό­σμο, χωρίς νά εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου», αὐ­τό τό μυ­στή­ρι­ο τῆς πί­στε­ως στόν ἀ­λη­θι­νό Θε­ό, πούχα­ρί­ζει στόν ἄν­θρω­πο πληρότητα ζω­ῆς καί ἀ­θα­να­σί­α. Κα­λού­με­θα ὅ­λοι μας μέ «φό­βον Θε­οῦ» καί σοφία νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σου­με ὅ­λα τά δῶ­ρα Του πρός χά­ριν τῆς σω­τη­ρί­ας μας, ἀλ­λά καί πρός χά­ριν τοῦἀ­δελ­φοῦμας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ὡς εἰ­κό­να Του ἀ­πο­τε­λεῖπρο­α­παι­τού­με­νο γι’ αὐ­τήν. Κέρ­δι­σες τόν ἀ­δελ­φό σου κέρ­δι­σες τόν ἴ­διο τόν Θε­ό, το­νί­ζουν οἱ πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας.

Αὐ­τός ὁ κα­θη­με­ρι­νός ἀ­γώ­νας γιά νά γνω­ρί­σου­με τόν Θε­ό καί νά κερ­δί­σου­με τόν ἀ­δελ­φό μας νο­η­μα­το­δο­τεῖ, κα­τα­ξι­ώ­νει καί ὀ­μορ­φαί­νει τό πέ­ρα­σμά μας ἀ­πό αὐ­τήν τήν ζω­ή. Τό­τε ὁχρό­νος ἀ­πο­κτᾶοὐ­σι­α­στι­κό νό­η­μα καί ἀ­ξί­α, φω­τί­ζε­ται καί ἁ­γι­ά­ζε­ται.

          Εὔ­χο­μαι ἀ­πό καρ­δί­ας, ὡς Ἐ­πί­σκο­πός σας, ὁφι­λά­γα­θος Κύ­ρι­ος καί Δε­σπό­της τῆς ζω­ῆς μας νά εὐ­λο­γή­σει ἀ­φθο­νο­πα­ρό­χως τό νέ­ο ἔ­τος 2015 ἀ­πό τόν ἀ­κέ­νω­το θη­σαυ­ρό τῆς χρη­στό­τη­τος καί τῆς ἀ­γά­πης Του, ὥ­στε νά εἶ­ναι γιά τόν κα­θέ­να μας προ­σω­πι­κῶς, τήν το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α, τήν πε­ρι­ο­χή μας, τήν πα­τρί­δα μας καί τόν κό­σμο ὁ­λό­κλη­ρο, ἔ­τος με­τα­νοί­ας, σω­τη­ρί­ας, εὐ­λο­γί­ας, φω­τι­σμοῦ, ἐλ­πί­δος, προ­ό­δου καί εὐ­η­με­ρί­ας.

Ἡδέ χά­ρις τοῦ Κυ­ρί­ου ἡμῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καί ἡ ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ καί Πα­τρός καί ἡ κοι­νω­νί­α τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος εἴ­η με­τά πάν­των ἡμῶν. Ἀ­μήν.        

 

Εὐ­λο­γη­μέ­νο καί σω­τή­ρι­ο τό νέ­ον ἔ­τος!

Δι­ά­πυ­ρος εὐ­χέ­της σας πρός τόν Σω­τῆ­ρα Χρι­στόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ