Κουρά μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 25/12/2014
Τήν Τρίτην, 10ην /23ην Δεκεμβρίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Πατριαρχείου προσκείμενον παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ἡ εἰς μοναχόν κουρά τοῦ δοκίμου π. Ἀθανασίου Σπανοῦ ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ὁ δόκιμος Ἀθανάσιος, προερχόμενος ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐγνώρισεν ἀρχικῶς τό Πατριαρχεῖον ἐκ τῆς ἱστοσελίδος αὐτοῦ καί αἰτήσας ἐγένετο δεκτός καί διηκόνει ὡς δόκιμος εἰς τό ἐν Βηθλεέμ Πανάγιον Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Σπηλαίου καί τῆς ἐπ’ αὐτοῦ Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως.

 

Κείρας τοῦτον εἰς μοναχόν ὁ Μακαριώτατος, μετωνόμασεν αὐτόν εἰς Ἀκάκιον καί ἐνουθέτησεν αὐτόν διά λόγων Πατρικῶν, συμβουλεύων νά ἀνταποκρίνηται εἰς τάς ὑποχρεώσεις αὐτοῦ καί νά ἐπιδεικνύῃ ὑπακοήν, ταπείνωσιν, αὐταπάρνησιν νά διακονῇ μετ’ εὐλαβείας τό προσκύνημα καί νά συμπεριφέρηται μετά πραότητος καί ἐπιεικείας πρός τούς προσερχομένους εἰς τό προσκύνημα προσκυνητάς καί νά διδάσκῃ λόγον καί παράδειγμα πενυματικόν.

Μετά τήν κουράν ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν καρέντα εἰς τό Πατριαρχεῖον, διά νά εὐχηθῶσιν αὐτῷ οἱ Πατέρες.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.