Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο της Παλαιάς Πόλης των Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 22/12/2014
 Τήν Παρασκευήν, 6ην / 19ην Δεκεμβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἤναψε τό Χριστουγεννιάτικον δένδρον τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Τό δένδρον τοῦτο, ὑψηλόν καί κεκοσμημένον, εἶχε στηθῆ ἐπί στέγης κτιρίου τῆς Νέας Πύλης τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱερουσαλήμ, ἔχον τήν φάτνην εἰς τήν βάσιν αὐτοῦ.

Διά τό γεγονός τοῦτο ἦλθον ἐπί τό αὐτό Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν μετά συνοδείας αὐτῶν καί συνέτρεξε πλῆθος λαοῦ, Χριστιανῶν ἀνεξαρτήτως δόγματος, χαίροντες ἐπί τῇ γεννήσει τοῦ Χριστοῦ καί ἐπί τῷ ὅσον οὔπω ἀρχομένῳ Νέῳ ἔτει ,ἀναμένοντες εἰρηνικωτέρας συνθήκας ζωῆς καί διαμαρτυρόμενοι διά τάς καταδιώξεις τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἀλλαχοῦ.

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀκολουθούμενοι ὑπό τοῦ πλήθους, διῆλθον τήν Νέαν Πύλην, διέσχισαν τήν ὁδόν καί ἦλθον εἰς τό ξενοδοχεῖον Notre Damme.

Ἐνταῦθα, εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων, ἠκολούθησε Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωσις, διοργανωθεῖσα τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τῆς Βιβλικῆς Παλαιστινιακῆς Ἑταιρείας/ Palestinian Bible Society μετ᾽ ᾀσμάτων καί ἀνάγνωσεως Βιβλικῶν περικοπῶν.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὁ Πρέσβυς τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Ἤσσα Κασισίγιε ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούδ Ἀμπάς- Ἀμποῦ Μάζεν εὐχομένου εἰς τούς κατοίκους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως ὑγιείαν, εἰρήνην, τήν εἰρήνην τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐλευθερίαν καί ἀσφαλῆ ζωήν εἰς τήν Πόλιν αὐτῶν.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.