Εορτή του Αγίου Νικολάου στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 22/12/2014
 Τήν Παρασκευήν, 6ην / 19ην Δεκεμβρίου 2014,ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.

Α´ Εἰς Μπετζάλλαν.

Ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Νικολάου ἑωρτάσθη πανηγυρικώτατα εἰς τήν πόλιν τήν ἔχουσαν ὡς πολιοῦχον αὐτῆς τόν ἅγιον Νικόλαον, ἤτοι τήν Μπετζάλλαν, κειμένην νοτιοδυτικῶς τῆς Βηθλεέμ.

Εἰς τήν πόλιν ταύτην, τήν ἀριθμοῦσαν περί τάς δέκα πέντε χιλιάδας κατοίκους, διατηρεῖ τό ΠατριαρχεῖονἙλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα, ἀριθμοῦσαν περί τάς ἑπτά χιλιάδας Ὀρθοδόξων καί καυχωμένην διά τόν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ναόν αὐτῆς, κτίσμα τοῦ 19ου αἰῶνος.

Εἰς τόν Ναόν τοῦτον προεξῆρξεν κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς ὅλης ἑορτῆς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τήν ὑποδοχήν Αὐτοῦ εἰς τό ἡγουμενεῖον ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου καί τῶν Προσκόπων εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησεν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, οἱ ἱερεῖς τῆς ἐνορίας ταύτης, Πρεσβύτεροι π. Γεώργιος, Παῦλος καί Ἰωσήφ, Ἁγιοταφῖται Ἱερομόναχοι, ὁ Ἀρχιδιάκονος Εὐλόγιος, καί ὁ διάκονος Πολύκαρπος, ἔψαλλε δέ ἡ χορῳδία τοῦ Ναοῦ ἀραβιστί καί συμμετεῖχε ἀθρόος λαός προσευχόμενος ἐν εὐλαβείᾳ καί ἐκδηλῶν τήν χαράν αὐτοῦ ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ.