Ο αρχηγός ΓΕΝ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 28/11/2014

Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην Νοεμβρίου 2014, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελος Ἀποστολάκης μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ καί μετ’ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Εὐαγγέλου Παναγιώτου καί τοῦ κ. Γεννηματᾶ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ἀποστολάκην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

 

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν κ. Ἀποστολάκην ὑπέρ τῆς ἁγιότητος τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς τοῦ τόπου τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἰδιαιτερότητος καί προβληματικότητος αὐτῆς καί τοῦ συμφιλιωτικοῦ εἰρηνευτικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον διαδραματίζει τό Πατριαρχεῖον εἰς αὐτήν, ὑποστηρίζον τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος αὐτῆς ὡς ἀσφαλεστάτου πλαισίου διαθρησκειακῆς καί ἐθνικῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως.

Ὁ κ. Ἀποστολάκης ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησιν αὐτοῦ πρός τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου, ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.