Μητρόπολη Σερρών: Εγκαίνια ξενώνα φιλοξενίας αστέγων και συγγενών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 04/11/2011

 Καθώς ζοῦμε πανθομολογουμένως σέ χρόνια ἰδιαιτέρως δύσκολα ἀπό πάσης ἐπόψεως, σέ χρόνια πνευματικῆς ἀνεστιότητος, οἰκονομικῆς δυσπραγίας, ἀπομονώσεως καί ἀποξενώσεως, ἡ ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλη­σία ἐργάζεται καθημερινά τόν καλόν ἀγώνα τῆς σωτηρίας καί τῆς στηρίξεως τοῦ ἀνθρώπου, θερα­πεύου­σα μέ τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ τόν ὅλον ἄνθρω­πον, νοηματοδο­τοῦσα, φωτίζουσα καί ἐνισχύουσα ὅλες τίς ἐκφάνσεις τοῦ ἀνθρωπίνου βίου μέ τό φῶς τῆς ἁγίας ὀρθο­δόξου πίστεώς μας καί τήν ἔμπρακτη ἀγά­πη της.

Κάτω ἀπό αὐτές τίς δυσμενεῖς συνθῆκες ἡ Ἱερά Μητρό­πολις Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὀργανωμένα καί συ­ντεταγμένα προχωρᾶ στήν ὑλο­ποίηση μιᾶς ἀκόμη φιλανθρωπικῆς καί κοινωνικῆς δράσεως, ἤτοι τοῦ Ξενώνα φιλοξενίας ἀ­στέγων καί συγγενῶν ἀσθενῶν ὑπό τήν ὀνομασία «Στοργή», πού εὑρίσκε­ται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἑπταμύλων Σερρῶν, ὅπου θά μποροῦν νά φιλοξε­νοῦνται ὅσοι συνάν­θρωποί μας εἶναι προσω­ρινῶς ἄστεγοι ἤ ἔχουν συγγενεῖς τους ἀσθενεῖς στό Γενικό Νοσοκομεῖο Σερρῶν καί ἀντιμετωπίζουν πρό­βλημα διαμονῆς

Ἡ πλουσιόδω­ρος ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ χάρισε στήν τοπική Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν τήν μεγάλη εὐλογία, μετά ἀπό κοπιώδεις προσπά­θειες νά ἐγκαινιάσει τήν πρωτοβουλία αὐτή τήν Κυριακή 6 Νοεμ­βρίου στίς 11:00 τό πρωί, ἀμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία θά ἱερουργήσει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος.

Μέσα ἀπό τήν λειτουργία τῆς παραπάνω κοινωνικῆς καί φιλαν­θρωπικῆς δράσεως θά προ­σφέρεται ἡ δυ­νατότητα οὐσιαστικῆς στηρίξεως καί συμπαραστάσεως σέ ἀστέγους ἀδελφούς μας ἤ συγγενεῖς ἀσθενῶν, πού καθώς ἀντιμετωπίζουν τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς ἀσθένειας στά πρόσωπα συγγενικῶν τους προσώπων, ἔχουν ἀνάγκη ὄχι μόνο ἀπό φιλοξενία ἀλλά κυρίως ἀπό πνευματική καί ἠθική στήριξη καί ἐνδυνάμωση.  

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως