"Η προοδευτική διανόηση επιδιώκει την ατιμωρησία του προσηλυτισμού "

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 10/11/2014

 

Π ο ρ ί σ μ α τ α

 

Ἱερατικῆς Συνάξεως Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς 2014

 

Τήν Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στίς 5 τό ἀπόγευμα μετά τήν τέλεση τοῦἙσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε ἱερατική σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ν. Φαλήρου μέ εἰσηγητές τόν κ. Γ. Κρίππα, Δρ ΣυνταγματικοῦΔικαίου καί τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Σεραφείμ μέ θέματα τήν νομική ἔννοια τοῦ Προσηλυτισμοῦ καί τίς προεκτάσεις τοῦ λεγομένου Ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου καθώς καί βιοηθικά θέματα καί τήν ποιμαντική ἀντιμετώπισή τους.

Τέλος ἐπικολούθησε δεῖπνο στό ὁποῖο παρεκάθησαν ὅλοι οἱ σύνεδροι.

Στὸ ξεκίνημα τῆς ἑσπερίδας, ὁΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς ἐξέφρασε τὴβαθειὰεὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν κ. Γεώργιο Κρίππα, Διδάκτορα τοῦΣυνταγματικοῦΔικαίου, ὁὁποῖος ἱεραποστολικὰδιακονεῖτὴν Ἐκκλησία μας ἐπὶπολλὰἔτη μὲτὶς ἐξαίρετες νομικές του γνώσεις καὶτὴν ἀγάπη του γιὰτὸἔργο τῆς Πίστεώς μας.

Ὁκ. Κρίππας στὴν ὁμιλία τοῦ ἐπικεντρώθηκε στὴν ἔννοια τοῦπροσηλυτισμοῦ στὴδικαιϊκὴ μορφή της καὶ στὸ σχετικὸ εὐρωπαϊκὸνομικὸπλαίσιο ἐνῶπραγματοποίησε καὶμία προσέγγιση στὸνέο ψηφισμένο «ἀντιρατσιστικὸ» νόμο καὶτὶς συνέπειες ποὺμπορεῖνὰἔχει στὴν ποιμαντικὴδιακονία.

ὉΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στὴν ὁμιλία τοῦἀναφέρθηκε στὰβιοηθικὰθέματα καὶπροβλήματα στὴν ποιμαντικὴδιακονία καὶδράση πραγματοποιώντας ἐκτενῆἀναφορὰστὶς νέες τεχνολογίες καὶἐπιτεύγματα καὶστὴσχέση τους μὲτὴν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία, τὴν Ὀρθόδοξη δογματικὴκαὶποιμαντικὴδράση. Τὰβασικὰπορίσματα ἀπὸτὴν Σύναξη τῶν Ἱερέων καὶτὶς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν εἶναι τὰἑξῆς:

Δρ Κρίππας Γεώργιος: «Προσηλυτισμὸς»

Προσηλυτισμὸς εἶναι ἡδιείσδυση στὴν θρησκευτικὴσυνείδηση τρίτου ἀτόμου μὲσκοπὸτὴδιαβολὴτῆς μέσω διαφόρων μεθόδων καὶμεθοδεύσεων ὅπως ἐνδεικτικὰἀπειλῶν, ὑποσχέσεων καὶἄλλων ἀνάλογων τρόπων. Ἡπλέον ἴσως ὕπουλη καὶἀνήθικη μέθοδος εἶναι αὐτὴτῆς ὁμοιοπαθητικῆς, ὅπου συνυπάρχει ἡἐκμετάλλευση τοῦπόνου τῶν ἀνθρώπων.

Πρόκειται γιὰἀξιόποινη πράξη, ἀπαγορεύεται Συνταγματικὰκαὶτιμωρεῖται ποινικῶς (Ἄρθρα 13 & 14 Συντάγματος, Νόμος 1363/38). Τιμωρεῖται ὡς τετελεσμένο ἔγκλημα ἤδη ἀπὸτὸστάδιο τῆς ἀπόπειρας. Πρόκειται γιὰἔγκλημα σκοποῦκαὶἑπομένως τιμωρεῖται εἴτε ὁσκοπὸς ἐπιτευχθεῖεἴτε ὄχι.

Ἡλεγομένη προοδευτικὴδιανόηση σήμερα τάσσεται κατὰτῆς τιμωρίας τοῦπροσηλυτισμοῦ. Εἴτε προσπαθεῖνὰτὴν καταργήσει εἴτε προσπαθεῖνὰἄρει τὴν διάταξη περὶαὐτεπάγγελτης δίωξης ἐπιδιώκοντας τὴν ἀτιμωρησία.

1ο Λέγουν ὅτι σὲκανένα ἄλλο κράτος πλὴν τῆς Ἑλλάδος δὲν τιμωρεῖται ὁπροσηλυτισμός, τὸὁποῖο εἶναι ψευδὲς καθὼς στὸδίκαιο τόσο τῆς Ἀμερικῆς ὅσο καὶπολλῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν συναντᾶκανεὶς ἀνάλογες διατάξεις περὶπροσηλυτισμοῦ.

2ο Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡδιάταξη εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶὅτι ἡἙλλάδα ἔχει καταδικασθεῖγι’ αὐτό. Παρ’ ὅλα αὐτὰἀποκρύπτουν ὅτι σήμερα ὑπάρχουν δύο ἀποφάσεις – καταπέλτες τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων ποὺσυνηγοροῦν στὸὅτι ἡδιάταξη περὶπροσηλυτισμοῦεἶναι σύμφωνη μὲτὴν ΕὐρωπαϊκὴΣύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3ο Λέγουν ἐπίσης ὅτι ἡδιάταξη ἔχει τὶς ρίζες της στὴν μὴ δημοκρατικὴ κυβέρνηση τοῦἸωάννου Μεταξά.

Ὅμως πέραν αὐτῆς καὶ πολλὲς ἄλλες διατάξεις ὅπως λ.χ. ὁ Ἀστικὸς Κώδικας, ὁ σημαντικότερος ἴσως νόμος κάθε κράτους, ἔχει ψηφισθεῖ κατὰ τὴν ἴδια περίοδο καὶ ἰσχύει σήμερα χωρὶς κανεὶς νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι πρέπει καταργηθεί καθὼς ψηφίστηκε ἀπὸ μὴ δημοκρατικὴ κυβέρνηση.

Συνοψίζοντας, ἡ προοδευτικὴ διανόηση ἐπιδιώκει τὴν ἀτιμωρησία καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ προσηλυτισμοῦ χρησιμοποιώντας τὸ ψεῦδος, τὴν ἀπάτη καὶτὴν ἀνακρίβεια/παραπληροφόρηση.