Το συλλείτουργο των 50 και πλέον αρχιερέων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 29/10/2014

Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Ὀκτωβρίου 2014, ἔλαβε χώραν τό Πατριαρχικόν καί Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Νέου, πολιούχου τῆς πόλεως τοῦ Βουκουρεστίου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Νέου.

Εἰς τό Συλλείτουργον τοῦτο, συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν φιλάδελφον τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργοῦντος τοῦ φιλοξενοῦντος Αὐτόν Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ καί πεντήκοντα, ἄν μή περισσοτέρων, Ἀρχιερέων Μητροπολιτῶν, Ἀρχιεπισκόπων καί Ἐπισκόπων τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας, Ἱερέων καί 8 Διακόνων, ὧν εἷς ὁ ἡμέτερος Ἀρχιδιάκονος π. Εὐλόγιος καί ἕτερος ὁ π. Μιχαήλ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Εἰς τό συλλείτουργον τοῦτο ἐβιώθη ἡ ἐν Χριστῷ πλήρης κοινωνία τῶν δύο Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων καί Ρουμανίας καί μεθ’ ὅλων τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὧν οἱ Προκαθήμενοι Πατριάρχαι καί Ἀρχιεπίσκοποι ἐμνημονεύθησαν εἰς τά Δίπτυχα.

Εἰς τό Συλλείτουγον τοῦτο, πλῆθος πιστοῦ λαοῦ, ἀναμένοντες ἐπί ὥρας παρά τό ψύχος εἰς τήν σειράν, διά νά προσκυνήσουν τά ἅγια λείψανα καί τό ἐξ Ἱεροσολύμων μετενεχθέν Τίμιον Ξύλον, τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/10/27/9649

μετά δέ τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, ἴδε ἱστοχῶρον τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας:  http://patriarhia.ro/the-faithful-pilgrims-experience-the-merciful-love-of-god-and-of-the-saints-in-their-life-7642-en.html

Μετά δέ τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων ἱεράν, ἁγιογραφημένην, μεγάλην εἰκόνα τῶν Ἁγίων τῆς Οἰκογενείας τῶν μαρτύρων τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Brβncoveanu, μαρτυρησάντων τό 1750 εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν καί τό ἀνώτατον παράσημον τιμῆς τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Ἀνταπαντῶν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ Πατριάρχῃ Ρουμανίας ἱεράν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί φιλντισένιον σταυρόν εὐλογίας, φιλοτεχνηθέντα εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ ὑπό Χριστιανῶν, ἵνα εὐλογῇ τό ποίμνιον Αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας.

Εὐθύς ἀμέσως ἐγένετο ἡ ἐν πομπῇ μετ’ ἀμφίων ἔξοδος ἐκ τοῦ Ναοῦ, τοῦ λαοῦ συνωστιζομένου, ἵνα λάβῃ τήν εὐλογίαν τῶν Πατριαρχῶν καί ἡ εἴσοδος εἰς τό Πατριαρχικόν μέγαρον καί ἡ ἀπονομή τῶν δώρων ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας εἰς τά μέλη τῆς Συνοδείας τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἑνί ἑκάστῳ ἀσημένιαν κανδήλαν καί σέτ κρυσταλλίνων ποτηρίων καί παράσημον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Μετά ταῦτα ἠκολούθησε τό ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον τῆς διαμονῆς τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας Marriot, εἰς τό ὁποῖον ἦτο προσκεκλημένος ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ρουμανίας κ. Victor Pona καί ἄλλοι προσκεκλημένοι κυβερνητικοί παράγοντες, εἰς ἐνίους τῶν ὁποίων ἐχορήγησε τιμητικήν διάκρισιν ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας.

Τό ἑσπέρας ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπεσκέφθη τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ρουμανίας κ. Victor Pona, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε ἰδιαιτέραν χαράν διά τήν συνάντησιν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί εἶπεν ὅτι ἡ πλειονότης τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ συμβιώνει ἁρμονικῶς μετά τῶν δέκα ὀκτώ θρησκευτικῶν μειονοτήτων εἰς τήν Ρουμανίαν, ὁ δέ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἶπεν ὅτι παραμένει συγκεκινημένος ἐκ τῆς πίστεως, τήν ὁποίαν διεπίστωσε κατά τάς ἡμέρας ταύτας εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ρουμανικόν λαόν καί ἐκ τῆς συνεργίας Ἐκκλησίας καί πολιτείας καί ἐζήτησε ἀπό τόν κ. Victor Pona ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Πρωθυπουργοῦ καί –εὐχητικῶς-ὡς μελλοντικοῦ Προέδρου τῆς Ρουμανίας καί ὡς μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τήν συμπαράστασιν αὐτοῦ διά τούς ἀπειλουμένους καί καταδιωκομένους Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Πρωθυπουργός προσέφερε μεγάλον σταυρόν εὐλογίας εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν σημαίαν τῆς Ρουμανίας, ὡς σημεῖον βαθέος συνδέσμου μετ’ αὐτοῦ καί παράσημον, μετάλλιον Αὐτῷ καί τῆς μέλεσι τῆς Συνοδείας αὐτοῦ, εὐχόμενος καλόν κατευόδιον, ὁ δέ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ηὐχήθη αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τάς προσεχεῖς Προεδρικάς ἐκλογάς.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ἐγένετο ἡ μετάβασις εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Βουκουρεστίου τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τυργοβιστίας κ. Νήφωνος, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Τίτσα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου βοηθοῦ ἐπισκόπου π. Τιμοθέου πρώην Προϊσταμένου τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τοῦ Ἕλληνος Πρέσβεως εἰς τήν Ρουμανίαν κ. Βασιλοκωνσταντάκη.

Ἐντεῦθεν διά τῶν Ρουμανικῶν ἀερογραμμῶν Tarom ἔλαβε χώραν ἡ ἀναχώρησις πρός τό ἀεροδρόμιον Ben Gurion τοῦ Τέλ-Ἀβίβ, ἐξ οὗ μετά τήν ἀσφαλῆ προσγείωσιν ἡ πορεία πρός τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν δοξολογίᾳ καί εὐχαριστία τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν διά τήν ἐμπειρίαν ταύτην τῆς πνευματικῆς κοινωνίας μετά τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, εἰς ἥν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εὔχεται ὑγιείαν, εὐστάθειαν, εἰρήνην καί πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.