Τάφους …ντεκόρ βλέπει η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο νέο νεκροταφείο Γλυφάδας- Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο μητροπολίτης

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/09/2011

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχει λάβει στα σοβαρά ανώνυμες καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες στο νέο νεκροταφείο Γλυφάδας, κάποιοι από τους οκτώ τάφους που διανοίχθησαν στις 12 Αυγούστου είναι…κενοί!

Φυσικά μια τέτοια σκέψη η οποία μάλιστα διατυπώνεται σε δημόσιο έγγραφο, αποτελεί προσβολή μνήμης νεκρών αλλά και συκοφαντία για τον μητροπολίτη Γλυφάδας που συνόδευσε τους νεκρούς στην τελευταία τους κατοικία.

Δικαιολογημένα ο μητροπολίτης κ. Παύλος ,με έγγραφό του προς τον Γενικό Επιθεωρητή της  Εἰδικῆς Ὑπηρεσίας Ἐπιθεωρητῶν Περιβάλλοντος διαμαρτύρεται για την απαράδεκτη στάση της Υπηρεσίας η οποία θεωρεί ότι κάποιοι από τους τάφους είναι…ντεκόρ και προειδοποιεί ότι αν η Υπηρεσία δεν ανασκευάσει τα όσα προσβλητικά του καταλογίζει, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η επιστολή του μητροπολίτη Γλυφάδας προς τόν κ. Παναγιώτην  Μέρκον, Γενικόν  Ἐπιθεωρητή τῆς  Εἰδικῆς Ὑπηρεσίας Ἐπιθεωρητῶν Περιβάλλοντος έχει ως ακολούθως: 

«Πρός

τόν κ. Παναγιώτην  Μέρκον,

Γενικόν  Ἐπιθεωρητήν

τῆς  Εἰδικῆς Ὑπηρεσίας Ἐπιθεωρητῶν Περιβάλλοντος

Λεωφ. Κηφισίας  1-3

115 23  Ἀθήνας

 

          Ἀξιότιμε κ. Γενικέ

                    Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

 

                    Εἰς τό ὑπ΄ ἀριθμ. Οικ. 2942 / 6 - 9 - 2011  Ἔγγραφον   τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, ὑπογεγραμμένον ὑφ΄ Ὑμῶν, ἀναγράφεται ὅτι,  "σύμφωνα με ανώνυμες καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, αμφισβητείται και το εάν σε ορισμένους από τους 8 μαρμάρινους τάφους που κατασκευάστηκαν στον εν λόγω χώρο στις 12 του προηγούμενου Αυγούστου έχουν ενταφιαστεί νεκροί".

                    Ἀποροῦμεν, κύριε Γενικέ, πῶς ἀνώνυμοι καταγγελίαι, δίχως νά διερευνηθοῦν καί διασταυρωθῇ τό ἀληθές τῶν καταγγελλομένων, δύνανται νά χρησιμοποιῶνται, ὡς ἄλλοθι δι΄ ἕνα κρατικόν λειτουργόν, ὅστις διά τῆς ὑπογραφῆς αὐτοῦ, ἐκθέτει εἰς οἱονδήποτε κακοπροαίρετον, τόν Ἐπίσκοπον καί τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τούς τελέσαντας μετά πάσης τιμῆς καί τάξεως τούς συγκεκριμένους ἐνταφιασμούς, ἐν τῷ ὡς ἄνω Κοιμητηρίῳ.

                    Ἐπειδή  ἡμεῖς,  Μητροπολίτης, Ἱερεῖς καί οἱ παρευρε-θέντες χριστιανοί, δέν περιπαίζομεν τήν ἱερωτάτην ὕστατον ἐπίγειον πρᾶξιν τῶν κεκοιμημένων ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, ἀλλ΄ ἐν φροντίδι καί Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκολουθίᾳ -Τελετῇ, ἐνεταφιάσαμεν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ ὀκτώ χριστιανούς, καλοῦμεν Ὑμᾶς, τό ταχύτερον, ὅπως :

          α) γνωρίσητε ἡμῖν ἐγγράφως τήν ὕπαρξιν τῶν σχετικῶν στοιχείων καί τῶν ὀνοματεπωνύμων τῶν καταγγελλόντων καί

          β) ἀνασκευάσητε ἐγγράφως τήν ἀνωτέρω θέσιν, τήν ὁποίαν θεωροῦμεν ὡς ἀβάσιμον, ὑποθετικήν καί συκο-φαντικήν, ὑποκρύπτουσαν δολιότητα ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ Προσώπου, τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας καί τῶν διαχρονικῶν περί τῆς ταφῆς τῶν κεκοιμημένων, πανανθρωπίνων ἀξιῶν.

                    Εἰς περίπτωσιν μή ἀνασκευῆς τῶν Ὑμετέρων δηλώσεων, θά ἀναγκασθῶμεν, ὅπως προσφύγωμεν εἰς τήν Ἐλληνικήν Δικαιοσύνην, πρός ἀποκατάστασιν τῆς Ἀληθείας.

 

Μετ΄εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί πάσης τιμῆς,

Έλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ†  Ο   ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΠΑΥΛΟΣ»